User Image 2

טופס הרשמה - ללימודי חוץ - פרטים אישיים

דילוג עד נקודת תוכן דף
פרטים אישיים תשלום הודעת סיום הרשמה
כל השדות המסומנים ב* הינם שדות חובה


פרטים אישיים

מגדר *        

אמצעי יצירת קשר

הרשמה

צירוף מסמכים

סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX

תקנון מכללה

נוכחות: על כל תלמיד חלה חובת נוכחות ב- 85% משעות הלימוד, ו-85% מכל נושא לימוד. על מקרים חריגים (מילואים, מחלה, חופש) יש להודיע מראש ולספק את האישורים הנדרשים. זכאות לתעודה:
זכאות לתעודה מותנית בנוכחות, הצלחה בבחינות ו/או הגשת פרויקט עפ"י דרישות משרד העבודה.
כלכלה וחנייה: התשלום אינו כולל כלכלה וחניה. חניית יום ניתנת למשתתפי הקורס במחיר של 11 ₪
תנאי ביטול: פניות לשינויים בהרשמה לקורסים (החלפת קורס, דחיית לימודים, ביטול הרשמה וכיו"ב) יתקבלו בכתב בלבד וישקלו ע"י המכללה ללא התחייבות מראש, וחודש מראש.
א. תשלום שכר הלימוד יוסדר במלואו עד 7 ימים לפני מועד פתיחת הקורס.
ב. סטודנט שלא יסדיר את התשלום במועד לא יוכל לקחת חלק פעיל בקורס.
ג. ביטול השתתפות לאחר השיעור השני , יחייב עלות של 25% מעלות הקורס.
ד. לא יוחזר שכר הלימוד לסטודנט שביטל השתתפותו בקורס לאחר השיעור השלישי. דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול השתתפות.
המכללה שומרת לה את הזכות לשנות את ימי ושעות הלימוד, תוכנית הלימודים, אופן הלימודים בכיתה / מקוון ומועד סיום הקורס. פתיחת הקורס מותנת במספר הנרשמים. כל ההודעות ממזכירות המכללה יתקבלו דרך הודעותSMS לטלפון הנייד שלך ובמייל בלבד.במידה ויחול שינוי בפרטייך האישיים, עליך להודיע מידית למזכירות.
אני הח"מ מאשר את הסכמתי לתנאים וההנחיות המפורטים לעיל. אני הח"מ מסכים לקבל מכם מסרים פרסומיים בס.מ.ס ובדוא"ל בנושא לימודים.אני הח"מ נותן את הסכמתי ללמידה באופן מקוון.

אמנת המכללה

מטרתם המשותפת של הסטודנטים והמרצים במכללה היא לאפשר לסטודנטים למצות את מלוא יכולתם וכישוריהם, ולעזור להם בתהליך רכישת ההשכלה והמקצוע."רוח המכללה" ביחס לסטודנטיםנותנים 110% סיכוי, תנאים והזדמנות ללמידה – למי שבא ללמוד. המרצה הוא המנהל של השיעור מכל הבחינות: תכנים, סגנון הוראה, מתן ציונים ואכיפת כללי התנהגות.
זכויות הסטודנט: לקבל כבוד, הקשבה והתייחסות לדבריו ובקשותיו מהמרצים ומהסטודנטים.– לקבל מבחנים וציונים עד 14 ימים ממועד הבחינה או הגשת העבודה.
חובות הסטודנט:קיימת חובת נוכחות מלאה בשעורים על פי ההנחיות משרד העבודה / הבריאות / ביה"ס ללימודי חוץ והכשרה טכנולוגית. אי עמידה בתנאים הנ"ל יכולה לגרור להורדה בציון ו/או אי הגשה לבחינות (פנימיות או חיצוניות).– יש להגיע בזמן לשיעור. מאחרים יכנסו לשיעור/אם בכלל, רק עפ"י אישורו של המרצה.– יש למלא את כל המטלות האקדמיות (כגון: הגשת עבודות וכד') ולשמור על טוהר הבחינות.– יש לשמור על התנהגות נאותה (התנהגות סטודנטיאלית). אין לדבר בטלפון, אין יציאות וכניסות במהלך השיעור, יש להגיע לכיתה בלבוש הולם, אין אלימות מילולית או פיזית, לא אוכלים בזמן השיעור וכיו"ב.– יש לשמור על הניקיון ועל הציוד והרכוש של ביה"ס ושל אחרים.– הסטודנט יכבד את המרצים, את עובדי המכללה ואת הסטודנטים האחרים.– הסטודנט יכבד את שעות הקבלה במזכירות המכללה, כמו גם את נהלי וכללי עבודת המזכירות.– הלימודים במכללה יתקיימו בהתאמה להנחיות משרד הבריאות: מתווה הלימודים כפוף להנחיות משרד הבריאות וישתנה בהתאם.– בלמידה מקוונת על הסטודנט לשמור על נהלי השיעור בהתאמה: חובת נוכחות בשיעורים, כולל חובת פתיחת מצלמות בהתאם להנחיות המרצה, השתתפות בלבוש הולם תוך שמירה על התנהגות נאותה.המכללה הטכנולוגית רופין תפעל למען סביבת לימודים חופשיה מהטרדה מינית.זכות / חובת קיום הכללים / נהלים הרשומים לעיל, חלה על כל אחד מהסטודנטים. מי שלא יעמדו/ימלאו את הסטנדרטים הנ"ל, לא יוכלו ללמוד במכללה הטכנולוגית רופין.